Zapytanie ofertowe w ramach projektu
„Wdrożenie innowacyjnych produktów w firmie Tapparella S.C. na bazie wprowadzenia technologii termicznych powłok izolacyjnych”

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Opracyjnym Województwa Lubuskiego 2014-2020 (Oś 1. Gospodarka i innowacje; Działanie 1.5. Rozwój sektora MŚP; Poddziałanie 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne)

10.11.2017r.

Data upublicznienia zapytania ofertowego

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

TAPPARELLA S.C.

ul. Lubuska 1, Karnin

66-446 Deszczno

NIP 5991440227

TEL. 502592607

Adres do korespondencji:

TAPPARELLA S.C.

ul. Lubuska 1, Karnin

66-446 Deszczno

Osoba do kontaktu: Kazimierz Szymański

Tel. 502 592 607

E-mail: kaz@tapparella.pl

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV przedmiotu zamówienia: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej hali produkcyjno- magazynowej, z częścią socjalno- biurową z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych produktów w firmie Tapparella S.C. na bazie wprowadzenia technologii termicznych powłok izolacyjnych”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej hali produkcyjno- magazynowej, z częścią socjalno- biurową z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Opracyjnym Województwa Lubuskiego 2014-2020.

II.2.3 Warunki

 1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
 3. Termin związania ofertą: 90 dni.

 

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert: 17.11.2017r.
 2. Miejsce składania ofert pisemnych
  Ofertę należy złożyć pod adresem:
  ul. Lubuska 1, Karnin 66-446 Deszczno
 3. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu.
 4. Sposób przygotowania oferty:
  • Forma pisemna
   Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
   Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Opracowanie dokumentacji projektowej hali produkcyjno- magazynowej, z częścią socjalno- biurową z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną”
  • Forma elektroniczna
   Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.
 5. Kompletna oferta musi zawierać:
  • Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  • Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  • Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
  • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.
 6. Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.
 7. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:
  • cenę
  • opis przedmiotu zapytania ofertowego
  • czas realizacji
  • oferta sporządzona w języku polskim
 8. W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w na stronie internetowej Zamawiającego.
 9. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
 10. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

 

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

 1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia ofert.
 2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
 3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
 4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą rozeznania rynku – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub poprzez zamieszczenie wyniku wyboru oferenta na stronie www wskazując ofertę, która została wybrana.

 

II.5. Kryteria oceny ofert:

  1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
  2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

 

Cena – Ceny ofert brutto (waga 100 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.

Cn

C = ——————- x 100

Co

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

CN – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert.

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty.

 1. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

 

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 2 ważnych oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców.

Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się

z Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

III.2. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2014-2020

Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres: ul. Lubuska 1, Karnin; 66-446 Deszczno

lub drogą elektroniczną na adres email: kaz@tapparella.pl

 1. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.
  Pytania techniczne należy kierować do Kazimierza Szymańskiego na adres ul. Lubuska 1, Karnin; 66-446 Deszczno lub na adres e-mail kaz@tapparella.pl

Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.

W sprawach formalnych należy kontaktować się z Kazimierzem Szymańskim – pod numerem telefonu tel. 502592607 (w godz. 8:00-15:00) lub adresem mailowym kaz@tapparella.pl

 • Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

 

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin realizacji: 31.07.2018r.

Miejsce realizacji: Maszewo, ul. Kręta działka nr 55/2

 

SEKCJA IV: Załączniki

 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej hali produkcyjno- magazynowej, z częścią socjalno- biurową z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie projektu budowlanego pełnobranżowego budowy hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno- biurową wraz z projektem zagospodarowania działki nr 55/2 i niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Ilość – 1 komplet

 

Informacja o wyłonieniu wykonawcy

W związku z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej hali produkcyjno- magazynowej, z częścią socjalno- biurową z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną z dnia 10.11.2017r. informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 20.11.2017r. wyłoniono następującego dostawcę:

Pracownia Architektoniczno- Realizacyjna „PAR” Marek Kryszczuk, ul. K.S Wyszyńskiego 152A/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 (Oś 1. Gospodarka i innowacje; Działanie 1.5. Rozwój sektora MŚP; Poddziałanie 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne)
Opracowanie dokumentacji projektowej hali produkcyjno- magazynowej, z częścią socjalno- biurową z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych produktów w firmie Tapparella S.C. na bazie wprowadzenia technologii termicznych powłok izolacyjnych”

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:

 • Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy w okresie 10.11.2017-17.11.2017r.

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 17.11.2017r. wpłynęły 2 oferty.

Oferty firm spełniły minimalne wymogi formalne tj. m.in. parametry techniczne przedmiotu zapytania.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym oferta firmy Pracownia Architektoniczno- Realizacyjna „PAR” Marek Kryszczuk, uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.